Положення про Раду гімназії

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду Першої міської гімназії,
асоційованої школи ЮНЕСКО

I. Загальні положення:
1. 1 Відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002року №964 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад", у навчальних закладах системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності створюється рада загальноосвітнього навчального закладу
1. 2 Рада Першої міської гімназії(далі-гімназія) - це постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.
1. 3 У своїй діяльності Рада керується Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Статутом гімназії, типовим положенням про Раду загальноосвітнього навчального закладу.
1. 4 Рада гімназії є найвищим колективним органом самоврядування в навчальному закладі.
1. 5 Рішення Ради гімназії, прийняти в межах повноважень та у відповідності із законодавством, обов'язкові для адміністрації, вчителів, учнів та батьків. На основі рішень Ради гімназії директор має право видавати накази та розпорядження.
1. 6 Рішення Ради гімназії, якщо воно не протирічить чинному законодавству, є остаточними.


II. Мета завдання і принципи діяльності Ради гімназії

2. 1 Метою діяльності Ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку гімназії та вдосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

2. 2 Основними завданнями Ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування виховного середовища;
 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення гімназистів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення гімназистів, сприяння пошуку, підтримці обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв'язків між родинами гімназистів та гімназією з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

2. 3 Рада гімназії діє на засадах:
1. законності, гласності;
2. колегіальності ухвалення рішень;
3. добровільності і рівноправності членства.


III. Структура Ради гімназії та організація її діяльності:

3. 1 До Ради гімназії обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості (по 10 осіб). Представництво в Раді гімназії і загальна її чисельність визначається загальними зборами гімназії.
3. 2 На чергових виборах склад Ради оновлюється не менше, ніж на третину.
3. 3 Рада працює за планом, що затверджується зборами. Кількість засідань визначається їхньою доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Очолює Раду гімназії голова, який обирається зі складу Ради. Головою Ради не можуть бути директор та його заступники.
3. 5 Засідання Ради може скликатись її головою або з ініціативи директора, а також членами Ради.
3. 6 Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісії і зміст їхньої роботи визначається Радою.
3. 7 Члени Ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності гімназії, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
3. 8 Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів за наявністю на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.
3. 9 Рішення Ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту гімназії, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків та громадськості.
3. 10 У разі незгоди адміністрації гімназії з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету.

3. 11 Рада гімназії:

 • організовує виконання рішень конференції);
 • вносить пропозиції щодо змін типу, статуту, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає та затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює конроль за виконанням Статуту гімназії;
 • затверджує режим роботи гімназії;
 • сприяє формуванню мережі класів гімназії, обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою представлення до нагородження випускників гімназії золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"
 • разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує робочий навчальний план на кожен навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови Ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • виносить на розгляд педогогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акції (ярмарків, конкурсів тощо);
 • вносить на розгляд педагогічної ради та департаменту освіти пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з гімназистами;
 • розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги гімназистам;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти гімназистами;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням гімназистів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи гімназії;
 • вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

 

IV. Права Ради гімназії:

 • самостійне планування та проведення в життя своїх рішень;
 • участь у формуванні планів прийому дітей до гімназії;
 • визначення змісту шкільного компоненту освіти, форм і методів навчання в гімназії;
 • забезпечення соціального захисту учнів та працівників гімназії від експлуатації, психічного чи фізичного насильства;
 • захист самостійності гімназії в межах законодавства від втручень у професійну та посадову діяльність учасників навчально-виховного процесу;
 • організація залучення добровільних внесків, дотацій на потреби гімназії;
 • заохочення педпрацівників та учнів (внесення подяк, виділення премій, стипендій, тощо);
 • внесення стягнень педпрацівникам та учням (попередження, догана, виключення з гімназії, відсторонення від роботи (для працівників гімназії), тощо;
 • заслуховування звітів директора гімназії та при потребі інших працівників гімназії. Контроль за використанням батьківских коштів, затвердження витратної частини гімназійних доходів спецфондів, додаткових освітніх послуг, фонду "До України через освіту»;
 • здійснення громадського контролю за організацією харчування в гімназії;
 • розрив трудових договорів з ініціативи адміністрації гімназії з особами, які не відповідають займаним посадам;
 • організація продуктивної суспільно-корисної праці;
 • щорічне встановлення режиму роботи гімназії (тривалість навчального тижня, занять, встановлення (затвердження) графіку чергування учнів.

Відредаговано 01.01.1970

Оголошення

31.01.2019

Вивчення третіх мов проводиться щосуботи: німецької о 10:00 (Ульрика Гертель) та польської о 13:00 (Уршула Адамська) в каб. №15, китайської об 11:00 (Чжао Нань), каб. №17

31.01.2019

Навесні 2019 року гімназія знову обиратиме свою королеву, оскільки нині діюча королева гімназії – Дар’я Яремчук закінчує навчання у гімназії. Проект «Королева гімназії – 2019 » відбудеться у кілька етапів:

детальніше »

31.01.2019

    31.01.2019

    Уже незабаром розпочинається ІІ гімназійний дебатний турнір 2018-2019 навчального року

    детальніше »

    30.01.2019

    Моніторингове дослідження стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді закладів загальної середньої освіти міста Шановні батьки учнів 8-11 класів! Відповідно до наказу департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради № 70 від 31.01.2019 року «Про проведення моніторингового дослідження стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді закладів загальної середньої освіти міста» запрошуємо Вас взяти участь у відповідному моніторинговому дослідженні.

    Для цього перейдіть за посиланням - https://bit.ly/2GpsrEh

    30.01.2019

    У рамках Року французької мови у Україні школа № 49 м. Києва та фестиваль Anne de Kiev Fest у партнерстві з ліцеєм ім. Анни Київської, Малою академією наук та Посольством Франції/Французьким інститутом в Україні проводять конкурс співу французькою мовою під назвою Formidable. До участі в конкурсі запрошуються учні початкових, середніх та старших класів українських шкіл. Переможці отримають можливість виступити на київській сцені, одному з лауреатів – учневі державного середнього навчального закладу України – Посольство Франції подарує поїздку до Франції.Координує проект у ПМГ- Мокрушина Т.Г.

    Бажаєте вчасно отримувати нові оголошення? залиште свою електронну адресу!

    Опитування

    Чи часто ти замислюєшся над тим, як впливають твої вчин­ки н

    Так - 31

    Ні - 4

    Іноді - 14

    Чи бували в тебе вияви брутальності?

    Так - 11

    Ні - 20

    Іноді - 18

    Чи любиш ти аналізувати свої вчинки?

    Так - 29

    Ні - 9

    Іноді - 11

    Між ким в твоїй сім'ї найчастіше виникають конфлікти?

    Між батьками - 9

    Між батьками і тобою - 21

    Між членами сім'ї і гостями - 2

    У нас не буває конфліктів - 16

    Чй подобається тобі демонструвати свій авторитет?

    Так - 20

    Ні - 11

    Іноді - 16